Walmartพบกสร.สร้างเชื่อมั่นสิทธิแรงงาน

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า คุณ Anbinh Phan ผู้แทน Walmart ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่มีการสรรหาผลิตภัณฑ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเพื่อไปจำหน่ายในร้านค้าในเครือของบริษัท เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย

ทั้งนี้ กสร.ได้ชี้แจงนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองแรงงานโดยการตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การสร้างการรับรู้เกี่ยวสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ทั้งลูกจ้างไทยและลูกจ้างต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศ การพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการตรวจคุ้มครองแรงงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

รวมทั้งได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำมาตรฐานแรงงานไทย (TLS) หรือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปปฏิบัติใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานด้วย

ในโอกาสดังกล่าวนี้ผู้แทน Walmart ได้ชื่นชมการดำเนินการของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญและดำเนินการคุ้มครองแรงงานอย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งจากการหารือในครั้งนี้ กสร. มุ่งหวังว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าต่างชาติว่าประเทศไทยมีการคุ้มครองดูแลแรงงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และไม่มีการใช้แรงงานบังคับ

นอกจากนี้ กสร. และ Walmart จะได้มีการประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และแนวทางในการดำเนินการเพื่อยกระดับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่อไปในอนาคต

 

 

 

The post Walmartพบกสร.สร้างเชื่อมั่นสิทธิแรงงาน appeared first on innnews.

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons