กพร.ลุยกาฬสินธุ์พัฒนาเกษตรกรรม

นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการนำร่องฝึกอบรมหลักสูตร “บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะผ่านเครือข่ายมือถือ” สอดคล้องกับโครงการ Kalasin Happiness Model ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแก่แรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเป้าหมายดำเนินการ ในพื้นที่ 10 อำเภอ รวม 200 คน

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการเยี่ยมชมการฝึก และติดตามผลหลังจากมีการบริหารจัดการน้ำในภาคการเกษตร ด้วยระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายมือถือ ที่นำนวัตกรรม Internet of things (Iot) มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาต่อยอดการทำเกษตรแบบดั้งเดิม ให้เป็นเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยชุดควบคุมระบบน้ำอัจฉริยะ สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด ควบคุมการจ่ายน้ำให้กับพืชผลทางการเกษตร สั่งการผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต จึงสามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ให้แก่แรงงานในภาคการเกษตรได้ ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวแล้วจำนวน 200 คนและมารับวุฒิบัตรในวันนี้ พร้อมมอบ Model ชุดระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติ จำนวน 10 ชุด ให้กับกพร. เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานในภูมิภาคอื่นต่อไป

นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือของกลุ่มแรงงานผู้ปลูกผักอินทรีย์ จำนวน 10 กลุ่ม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Green Market อีกทั้งจัดพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับบริษัท เค.ซีไทร์ส จำกัด ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการขยายเครือข่ายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วย

The post กพร.ลุยกาฬสินธุ์พัฒนาเกษตรกรรม appeared first on innnews.

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons