ปั้นเกษตรอินทรีย์สร้างรายได้เข้าไทย

ข่าวเศรษฐกิจวันนี้

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมการค้าภายใน มีเป้าหมายผลักดันออร์แกนิคไทยสู่ตลาดการค้าโลก โดยหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน ซึ่งกรมฯได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ ตั้งแต่ปี 2560 – 2564 กำหนดเป็น 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ การสร้างการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน การผลักดันมาตรฐานและระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาและขยายตลาดสินค้าและบริการอินทรีย์ รวมถึงการพัฒนาสร้างมูลค่าสินค้าและบริการอินทรีย์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าอินทรีย์ไทยให้มากขึ้นในอนาคต

โดยที่ผ่านมา ไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการ ประกอบกับความพร้อมด้านภูมิศาสตร์และการขนส่งที่ดี จึงมีความได้เปรียบสูงที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ของอาเซียนได้

The post ปั้นเกษตรอินทรีย์สร้างรายได้เข้าไทย appeared first on innnews.

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons