“กษิต” เสนอตั้งองค์การกลางคุมจัดซื้อจ้าง

ข่าวการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกษิต ภิรมย์ ผู้อำนายการศูนย์พลเมืองภิวัฒน์ กล่าวในงานสัมมนาสมัชชาประชาชนพลิกฟื้นประเทศไทย หัวข้อ ธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชั่นว่า การมีธรรมาภิบาล การมีจิตสำนึก ที่เริ่มต้นมาจากครอบครัว รวมถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ต้องทำงานมากกว่านี้ พร้อมช่วยขับเคลื่อนสื่อภาครัฐที่ต้องส่งเสริมวัฒนาธรรมอันดีงามของสังคมไทยการสร้างคนให้มีจิตใจเป็นศีลธรรม

ขณะเดียวกัน ต้องปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการตั้งแต่ สำนักงานข้าราขการพลเรือน (กพ.) ทดสอบ ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยการมีธรรมาภิบาล ต้องเข้าถึงซึ่งข้อมูลข่าวสารของรัฐได้เพื่อลดทุจริต

นายกษิตชี้ว่า การปฏิรูปหรือการทำให้มีธรรมาภิบาล ประเทศไทยต้องตั้งองค์การจัดซื้อจัดจ้างกลาง เพียง 1 องค์กรเพื่อดำเนินการทำให้ทุกหน่วยราชการ โดยดูแผนแม่บทจากองค์การสหประชาชาติ และห้ามนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เซ็นงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง เพราะเป็นนักการเมือง จึงขอให้เป็นหน้าที่ของระดับปลัดกระทรวง ซึ่งต้องไม่ให้ฝ่ายการเมืองยุ่งเกี่ยวกับข้าราชการ หากทำได้จะทำให้เกิดการปราบปรามทุจริตได้ทางหนึ่ง

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons