ภารกิจ 4 ปี ‘รพี สุจริตกุล’ วางฐานรากเพื่อตลาดทุนไทย

การเงิน การลงทุน
เพียงไม่กี่เดือน รพี สุจริตกุล จะครบวาระ 4 ปี ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons