ออมสินสนับสนุน100ล้าน สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.พ.สมเด็จพระยุพราช

การเงิน การลงทุน
ธนาคารออมสิน ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมมือจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 10 แห่ง รวมเป็นเงิน 100 ล้านบาท
Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons